För idrottare är mellantider självklara. Att stämma av hur man ligger till jämfört med tidigare är nyckeln till att hela tiden förbättra prestationen.

För dig som företagare gäller samma sak. Genom att få rapporter och fullständig kontroll med tips på förbättringar ger vi dig mellantiderna i det maratonlopp det innebär att vara företagare. Hela tiden snabb och alert utan att bränna allt krut på en gång.

Okategoriserade

BEHÅLL UNDERSKOTT VID GENERATIONSSKIFTE Ett aktiebolag kan i vissa fall när företaget byter ägare tappa rätten att utnyttja hela eller delar av underskott från tidigare år (beloppsspärren). Så är fallet om den nya ägaren får det bestämmande inflytandet över bolaget. Denna spärregel gäller dock inte om den nya ägaren ingår i överlåtarens närståendekrets, t ex vid ett generationsskifte. I sådana

INLÄMNING INKOMSTDEKLARATION 3 mars Pappersdeklaration för juridiska personer med något av följande beskattningsår: · 1 augusti 2012–31 juli 2013 · 1 september 2012–31 augusti 2013 Rättade kontrolluppgifter för inkomståret 2013 för att de förtryckta uppgifterna på deklarationsblanketterna ska bli korrekta 1 april Inkomstdeklaration (elektronisk) för juridiska personer

HELÅRSMOMSEN FLYTTAS FRAM Momsdeklaration för helt beskattningsår samordnas med inkomstdeklarationen. Det har riksdagen beslutat. Enligt skatteförfarandelagen (SFL) ska redovisning av helårsmoms göras i en momsdeklaration senast den 26:e i andra månaden efter beskattningsårets utgång (27:e i december).Riksdagen har nu – utan ändringar – antagit regeringens förslag om att vissa ska få lämna momsdeklarationen senast vid någon av de ordinarie förfallodagar som

UTHYRNING AV FLERA PRIVATBOSTÄDER (FRITIDSHUS OCH BOSTADSRÄTT) Hur ska de hyresintäkter som A kan komma att uppbära beskattas? A ska ta upp intäkterna i inkomstslaget kapital. Han får göra schablonavdrag med 40 000 kr för varje uthyrd bostad. För bostadsrätten får han därutöver göra avdrag med den avgift som avser den uthyrda perioden och för varje fastighet med 20 procent

JULKLAPPAR TILL ANSTÄLLDA OCH KUNDER Den skattefria julgåvan till anställda får även i år kosta 450 kr inklusive moms. Den kan bestå av vad som helst utom pengar.Julgåvor till kunder är normalt inte avdragsgilla. Många arbetsgivare lämnar julklappar till sina anställda. Sådana julgåvor kan vara skattefria om vissa förutsättningar är uppfyllda.Skattefria julgåvor till anställdaJulgåvor som lämnas till hela personalen, eller till

FÖRBJUDET LÅN? A äger aktiebolagen X och Y (oäkta koncern). Bolag Y ska starta upp en bageriverksamhet. Eftersom bolaget är i behov av kapital tänker bolag X ge bolag Y ett penninglån. Är detta ett förbjudet lån? Ja. Bolag X får inte lämna penninglån till bolag Y eftersom A, i egenskap av aktieägare i bolag X, ensam har ett bestämmande inflytande över

HELÅRSMOMSEN FLYTTAS FRAM Momsdeklaration för helt beskattningsår samordnas med inkomstdeklarationen. Lättnaden gäller inte företag med EU-handel eller handelsbolag. Enligt skatteförfarandelagen (SFL) ska redovisning av helårsmoms göras i en momsdeklaration senast den 26:e i andra månaden efter beskattningsårets utgång (27:e i december).Regeringen föreslår nu att vissa ska få lämna momsdeklarationen senast vid någon av de ordinarie förfallodagar som närmast följer efter det

Säsongsbaserad försäljning ska inte uppräknas till årsvis försäljning vid bedömningen av om undantag från kassaregister kan medges. Det föreslår regeringen. Lagtexten förtydligas nu så att det framgår att det vid bedömningen av om det är fråga om obetydlig omfattning särskilt ska beaktas om försäljningen normalt uppgår till eller kan antas komma att uppgå till sammanlagt högst fyra prisbasbelopp under