För idrottare är mellantider självklara. Att stämma av hur man ligger till jämfört med tidigare är nyckeln till att hela tiden förbättra prestationen.

För dig som företagare gäller samma sak. Genom att få rapporter och fullständig kontroll med tips på förbättringar ger vi dig mellantiderna i det maratonlopp det innebär att vara företagare. Hela tiden snabb och alert utan att bränna allt krut på en gång.

Okategoriserade

Momsen på restaurang - och cateringtjänster sänks från 25 till 12 procent. Restaurang - och cateringtjänster (eller delar av sådana tjänster ) som innebär att spritdrycker, vin eller starköl serveras omfattas inte av sänkt moms. I de fall där ett gemensamt pris tas ut för både mat och sådana drycker måste en uppdelning av underlaget göras. Lagen träder i kraft den

Det finns två inkomstgränser vid beräkning av statlig inkomstskatt. För inkomståret 2012 uppgår den nedre brytpunkten till 414 000kr. På inkomster över detta tas statlig skatt ut med 20% På inkomster över 587200 kr, den övre brytpunkten, tas statlig skatt ut med 25%. Brytpunkterna för 2011 är 20 % statlig skatt: 395.600 kr resp. 25 % statlig skatt: 560.900 kr

Överskjutande skatt avseende 2011 kan man som privatperson tidigast få tillbaka sommaren 2012. Dock kan man genom jämkning få tillbaka skatten redan under 2011. Vad som krävs är ett beslut på jämkning från Skatteverket som man lämnar till arbetsgivaren. Arbetsgivaren drar då mindre skatt vilket innebär höjd nettolön de sista månaderna under året.

Ett nytt fall i Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att bolag som har pågående arbeten på löpande räkning får göra skillnad på hur de redovisat i bokslutet och hur de sedan tas upp i deklarationen. Detta innebär att ett bolag som i sitt årsbokslut bokfört upparbetade men ej fakturerade intäkter kan väja att inte deklarera dessa intäkter samma år. Ex. finns

Schablonbeloppet för fåmansföretag höjs till 2,75 inkomstbasbelopp men reglerna ska bara få användas för ett företag. Skulle förslaget gå igenom skulle det innebära att delägarna i ett fåmansföretag tillsammans skulle kunna ta ut 143275kr till 20% beskattning vid utdelning tax 2012. Enligt förslaget begränsas dock förenklingsregeln så att en andelsägare bara får använda sig av denna vid beräkning av årets

Sista ansökningsdag för utbetalning från Skatteverket för företag som utfört ROT- eller hushållsarbete under 2010 var den 31 januari 2011. Det finns dock en möjlighet för ett företag som missat ansökningstiden att i efterhand få en ansökan beviljad. Skatteverket skriver att försenade ansökningar som kommit in senast den 15 mars kommer att hanteras. Ansökningen ska göras på en pappersblankett (SKV 4528

Arbetsgivaravgifterna 2011 Arbetsgivaravgifter betalas med 31,42 % på summan av kontant lön, skattepliktigförmåner och skattepliktig del av traktaments- och reseersättningar. Avgiftsuttaget är oförändrat jämfört med 2010. Födda 1985 eller senare. För personer som vid årets ingång inte har fyllt 26 år är avgifterna inklusive den allmänna löneavgiften nedsatta. För 2011 innebär det att avgiftsuttage för personer födda 1985 eller senare uppgår

Riskdagen har beslutat om vissa förenklingar av reglerna om årsredovisning, löpande bokföring och arkivering. Vad gäller årsredovisning/bokslut har bl.a. följande förenklingsbeslut tagits: Ingen upplysning avseende anställdas sjukfrånvaro behöver göras. Ingen upplysning avseende fastigheters taxeringvärde behöver göras. Mindre företag får generell rätt att upprätta resultaträkning i förkortad form. Vad gäller löpande bokföring införs regeln att alla icke finansiella företag med en omsättning under 3mkr får tillämpa

Riskdagen har beslutat om vissa förenklingar av reglerna om årsredovisning, löpande bokföring och arkivering. Vad gäller årsredovisning/bokslut har bl.a. följande förenklingsbeslut tagits: Ingen upplysning avseende anställdas sjukfrånvaro behöver göras. Ingen upplysning avseende fastigheters taxeringvärde behöver göras. Mindre företag får generell rätt att upprätta resultaträkning i förkortad form. Vad gäller löpande bokföring införs regeln att alla icke finansiella företag med en omsättning under 3mkr får tillämpa