För idrottare är mellantider självklara. Att stämma av hur man ligger till jämfört med tidigare är nyckeln till att hela tiden förbättra prestationen.

För dig som företagare gäller samma sak. Genom att få rapporter och fullständig kontroll med tips på förbättringar ger vi dig mellantiderna i det maratonlopp det innebär att vara företagare. Hela tiden snabb och alert utan att bränna allt krut på en gång.

Lägre sociala avgifter för unga

LÄGRE SOCIALAVGIFTER FÖR UNGA

De sociala avgifterna för unga som vid årets ingång inte har fyllt 23 år sänks till 10,21 %. För personer som har fyllt 25 år slopas dagens nedsättning av avgifterna.

Regeringen har föreslagit att nya regler om socialavgifter för unga ska gälla fr o m den 1 juli 2014.

Regeringen har föreslagit förändringar i reglerna om nedsättning av arbetsgivaravgifter och egenavgifter för unga.

Nedsättningen av socialavgifterna förstärks

Både arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna ska – enligt regeringens förslag – sänkas till 10,21 % (motsvarande ålderspensionsavgiften) för personer som inte har fyllt 23 år vid ingången av beskattningsåret.

Vidare föreslås att dagens nedsättning av de sociala avgifterna för personer som vid årets ingång har fyllt 25 men inte 26 år ska slopas. För dessa personer ska därmed fulla arbetsgivaravgifter respektive fulla egenavgifter tas ut, d v s 31,42 % respektive 28,97 %.

För personer som vid årets ingång har fyllt 23 men inte 25 år ska de sociala avgifterna även i fortsättningen uppgå till ålderspensionsavgiften med tillägg av en fjärdedel av övriga avgifter. Det innebär arbetsgivaravgifter med 15,49 % respektive egenavgifter med 14,89 % under 2014.

Ikraftträdande

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014. De ska tillämpas på löner och andra skattepliktiga ersättningar som betalas ut efter den 30 juni 2014.

När det gäller beräkningen av egenavgifterna för näringsidkare vars beskattningsår omfattar tid både före och efter ikraftträdandet ska en proportionering göras. Så stor del av beskattningsårets inkomst ska anses hänförlig till tiden efter den 30 juni 2014 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret. Detta föreslås gälla om inte den skattskyldige visar annat.

Källa

Socialavgifter
Lagrådsremiss 2014-02-13

Kommentar

Under det andra halvåret 2014 (1 juli–31 december) kommer alltså arbetsgivaravgifterna – enligt regeringens förslag – att uppgå till 10,21 % för den som är född 1991 och senare. För den som är född 1989–1990 gäller avgifter med 15,49 respektive 14,89 % och för den som är född 1988 är avgifterna 31,42 respektive 28,97 %.